Động cơ rèm kéo cuốn KECO KT35 6/28

Giá động cơ: 2.850.000 VNĐ
Giá phụ kiện bộ: 2900.000 VNĐ
Giá phụ kiện theo mét (1 mét): 2500.000 VNĐ
Giá thiết bị điều khiển: 290.000 VNĐ