Động cơ rèm kéo cuốn KECO KT35 10/17

Giá động cơ: 2.350.000 VNĐ
Giá phụ kiện bộ: 290.000 VNĐ
Giá phụ kiện theo mét (1 mét): 250.000 VNĐ
Giá thiết bị điều khiển: 290.000 VNĐ